اجاره خودرو بدون راننده

انواع خودرو بدون راننده

 Bmw 2012

بنزینی اتوماتیک

روزانه : 300TL – سپرده: 500TL

ماهیانه: 4900TL- سپرده: 1000TL

 Bmw 2017

بنزینی اتوماتیک

روزانه : 400TL – سپرده: 1000TL

ماهیانه: 6600TL – سپرده: 2000TL

 Benz 2016

دیزلی اتوماتیک

روزانه : 350TL – سپرده: 1000TL

ماهیانه: 6700TL – سپرده: 2000TL

 Porche 2016

دیزلی اتوماتیک

روزانه : 1200TL – سپرده: 1000TL

ماهیانه: 14000TL – سپرده: 2000TL

 Ford 2017

دیزلی اتوماتیک

روزانه : 350TL – سپرده: 500TL

ماهیانه: 5600TL – سپرده: 1000TL

Renault 2016

دیزلی اتوماتیک

روزانه : 230TL – سپرده: 500TL

ماهیانه: 4300TL – سپرده: 1000TL

 Benz-Van 2016

دیزلی اتوماتیک

روزانه : 450TL – سپرده: 1000TL

ماهیانه: 6600TL – سپرده: 2000TL

Volkswagen-Van 2012

دیزلی اتوماتیک

روزانه : 400TL – سپرده: 1000TL

ماهیانه: 6600TL – سپرده: 2000TL

Volkswagen-Pickup truck 2017

دیزلی اتوماتیک

روزانه : 400TL – سپرده: 1000TL

ماهیانه: 6100TL – سپرده: 2000TL

فهرست